Oferta

 • sprawozdawczość finansowa
 • poszukiwanie dla naszych Klientów optymalnych źródeł finansowania inwestycji
 • obsługa procedur kredytowych i leasingowych
 • pośrednictwo w kontaktach z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi
 • wyceny spółek
 • wsparcie w transakcjach połączeń i przekształceń spółek
 • plan restrukturyzacji długów spółek
 • doradztwo w zakresie polityki rachunkowości i planów kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • analizy i raporty
 • sprawozdania statystyczne i dewizowe
 • bilanse potwierdzone przez biegłego rewidenta
 • usługi z zakresu rachunkowości zarządczej
 • deklaracje Intrastat
 • siedziba prawna
 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych (sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, standardami US GAAP oraz standardami włoskimi)
 • przekształcanie sprawozdań finansowych
 • badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych oraz niezbędnych danych do prospektów emisyjnych na GPW
 • audyt finansowy
 • analiza due diligence
 • ocena, doskonalenie i rozwój kadr
 • przygotowanie umów o pracę
 • zarządzanie procesem zatrudniania pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń
 • kontrola nad czasem pracy pracowników
 • statystyki GUS i innych instytucji publicznych
 • przygotowanie zindywidualizowanych zestawień informacyjnych w zakresie kadr i płac na życzenie naszych Klientów
 • informacje o obowiązujących przepisach z zakresu prawa pracy
 • opracowanie regulaminu wynagradzania
 • opracowanie planu kont zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowywanie dokumentów finansowych oraz przelewów do banku i wniosków kredytowych
 • zajmujemy się uzyskiwaniem zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków należnych US i ZUS
 • w imieniu naszych Klientów zajmujemy się współpracą z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami uprawnionymi do kontrolowania firmy